Redacció de projectes bàsics i executius de la construcció

EXPERT LINE elabora projectes bàsics i executius per a l'obtenció de la llicència d'obres. Els projectes descriuen les solucions constructives, instal·lacions, memòries tècniques, càlculs, pressupostos, plànols i estudi bàsic de seguretat i salut, ajustant-se al compliment de la normativa legal vigent i facilitant una estimació real del cost de construcció i realització de l'obra.

Els projectes són visats pels col·legis tècnics corresponents.