Qualitat i Certificacions

EXPERT LINE, amb el seu compromís i la dels seus proveïdors, persegueix l'excel·lència i el desenvolupament sostenible de les seves activitats empresarials.

EXPER LINE disposa de les següents Acreditacions i Homologacions:

• Certificat ISO 9001: 2015 i ISO 14001: 2015 en l'àmbit de: construcció i instal·lació integral d'edificis, locals i espais de serveis; subministrament i muntatge de mobiliari i materials accessoris.

• Empresa adscrita al contracte d'adjudicació de la Generalitat de Catalunya, Departament d'Economia i Finances, Comissió Central de Subministraments: Acord Marc de subministrament i instal·lació de mobiliari d'oficina, destinat als departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i entitats que participen en el sistema central d'adquisicions (expedient 2012/5). EXPERT LINE és una de les empreses líder a Catalunya amb major nombre de productes homologats i representats en el sistema central d'adquisicions.

• Certificat d'inscripció en el Registre d'Empreses Acreditades (REA).

• Certificat d'inscripció en el Registre Electrònic d'Empreses Licitadores (RELI) de la Generalitat de Catalunya, Departament d'Economia i Finances, Junta Consultiva de Contractació Administrativa.

• EXPERT LINE posseeix la Classificació empresarial com a empresa contractista d'obres. 

Expert Line és una empresa especialitzada en projectes globals de la construcció i equipament per a espais interiors, desenvolupant serveis 360º juntament amb altres professionals del sector o gestionant aquests projectes integralment. Aportem als nostres clients i col•laboradors solucions constructives i d’equipament òptimes, funcionals, ergonòmiques i innovadores, garantint un servei personalitzat i mantenint sempre un alt nivell de qualitat, exigència i sostenibilitat ambiental.

Per aconseguir aquest propòsit, la nostra Política de Qualitat i Medi Ambient posa en el punt de mira les expectatives, requisits i necessitats de les parts interessades a fi i efecte d'arribar a la seva màxima satisfacció en relació als nostres serveis. Això el fem, amb criteris de desenvolupament sostenible i amb el compromís del compliment dels requisits legals ambientals i tots els altres que ens son aplicables, o que voluntàriament establim. Aquesta Política és la base per elaborar els nostres objectius i afecta a tot el personal de l’empresa, al de les empreses que subcontractem i a totes les nostres activitats.

Per ajudar-nos a assolir aquests objectius hem elaborat, integrat, implantat i tenim el compromís de mantenir i de millorar contínuament, un Sistema de Gestió de la Qualitat basat en la norma UNE-EN-ISO 9001 i un Sistema de Gestió Ambiental basat en la Norma UNE-EN-ISO 14001.

La Direcció d’ EXPERT LINE, S.L. es compromet a difondre la Política de Qualitat i Ambiental a tot el personal afectat i al públic en general i a subministrar els recursos necessaris per la consecució dels Objectius marcats.

La Millora Continua dels Sistemes de Gestió de la Qualitat i Ambiental la fonamentem en els següents eixos:

•             La detecció dels riscos i oportunitats i en les accions que implementem per minimitzar-los o aprofitar-les.

•             La formació i el reciclatge continus del nostre personal.

•             La implicació de tots els nivells de l’empresa en la consecució dels objectius.

•             El compliment dels requisits dels nostres clients, els legals i d’altres aplicables.

•             Els seguiment i anàlisi de les No Conformitats i dels Indicadors de funcionament del Sistema per detectar els nostres punts febles i millorar-los.

•             El control i el seguiment de les empreses que subcontractem així com la seva implicació en els objectius.

•             La identificació dels nostres aspectes ambientals i les actuacions per prevenir la contaminació i eliminar-ne o minimitzar-ne l’efecte sobre el medi ambient.

•             La minimització i segregació dels residus que generem i la seva correcta gestió.

Periòdicament s’avaluen i es revisen els objectius i fites per tal de millorar contínuament el nostre sistema.