Paviments antilliscants i de seguretat

EXPERT LINE distribueix una línia de paviments especials antilliscants i de seguretat que compleix amb la legislació actual (Directiva UE 89/391 / CEE sobre Salut i Seguretat Laboral i Directiva del Consell 89/654 / CEE 1989 sobre els requisits mínims de seguretat i salut en el treball) proporcionant un ambient segur, tant als empleats, com als visitants de les instal·lacions. Aquests paviments resulten idonis per a espais públics, zones d'esbarjo, com ara dutxes, vestuaris i per a tot tipus de negocis en els que manipulin o preparin menjars o begudes.